EN Version

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ОБРАБОТВАНЕ 

 

Настоящата политика за поверителност регламентира защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от страна на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, когато: 

осъществяват достъп до уебсайта https://uppsgroup.com и взаимодействат с него. 

са клиенти или доставчици на дружеството; 

посещават обекти на дружеството, отправят до него запитвания, искания или инициират кореспонденция по какъвто и да е въпрос. 

 

Чрез тази политика се стремим да Ви предоставим изчерпателна информация относно обработването на личните Ви данни по прозрачен, достъпен и лесно разбираем начин в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или известен като GDPR), наричан за краткост в настоящата политика “Регламента/ът или ОРЗД“. 

 

„Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД (наричано за краткост в политиката „Администратора/ът“) е търговско дружество, което обработва лични данни на физически лица съобразно изискванията на Регламента, Закона за защита на личните данни, както и всички останали нормативни актове, свързани с обработването и защитата на лични данни на физически лица. За целите на настоящата политика „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламента, тъй като определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица при осъществяване на своята дейност. В определени хипотези дружеството може да има роля на обработващ.  

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
Наименование „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД 
ЕИК 205877724 
Седалище и адрес на управление гр. София 1784, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 136, вх. 1, ет. 2, ап. 3 
Лице за контакт Надежда Мяшкова 
Телефон +359 889 409 999 
Имейл privacy@uppsgroup.com 

 

В случай че имате въпроси, предложения или нужда от допълнителна информация, свързани с обработването на лични данни и/или тяхната защита, можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати. 

 

Чрез уебсайта https://www.itmetamorphosis.com, собственост на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, и предоставяните чрез него услуги дружеството обработва лични данни на физически лица. Повече информация за това обработване можете да откриете в специално разработената политика за поверителност, поместена тук.  

 

Чрез настоящата политика ще получите информация относно: 

I. Обща информация за администратора на лични данни и и действията по обработването 

II. Използвани термини и тяхното значение 

III. Категории данни, цели, правни основания и срокове за съхранение 

IV. С какви права разполагате и как да ги упражните 

V. Информация относно надзорния орган 

VI. На кого предоставяме свързаните с вас лични данни  

VII. Мерки за сигурност 

 

II. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ 

 

За целите на настоящата политика, използваните в нея термини имат следното значение: 

администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Администратор на Вашите данни е „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД. 

лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, която позволява неговото идентифициране или го идентифицира, включително идентификатори като  име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и т.н.), данни за местонахождение (геолокализация), онлайн идентификатор  (например IP) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

надзорен орган” е независим публичен орган, който е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза; 

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин; 

обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични (по електронен път) или други средства (на хартиен носител) като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

ограничаване на обработването” означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. 

обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 

 „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

субект на данни“ по смисъла на настоящата политика за поверителност е физическо лице, чиито лични данни са обект на обработване от страна на администратора на лични данни в рамките на дейността на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД.  

унищожаване“ е необратимо физическо разрушаване на материалния носител на информация. 

 

Термините, които не са дефинирани в текста по-горе, имат значението, дадено им в Регламент (ЕС) 2016/679 (пълният текст на регламента е достъпен на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) или съответния нормативен акт, в който изрично е предвидена дефиниция.  

 

III. КАТЕГОРИИ ДАННИ, ЦЕЛИ, ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

 

Обработването на лични данни за целите на управлението на човешките ресурси, вкл. на провеждане на подбор на персонал и обработване на лични данни на настоящи и бивши служители на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, е подробно описано във Вътрешните правила за защита на личните данни на дружеството, с които съответните лица са запознати. Поради тази причина тази категория субекти на данни не е засегната в настоящата политика. 

 

A.) Лични данни, получени от субекта (описани в таблицата по-долу) 

 

Категория субекти; 

Категории и видове лични данни 

Цел на обработването 

Основание и срок 

за съхранение 

Запитвания за услуги; Сключване и изпълнение на договор за разработване на софтуер/предоставяне на консултантски услуги. 

Клиенти 

Физическа идентичност: две или три имена (при клиенти физически лица  - три имена, адрес и ЕГН); 

Данни за контакт: имейл и телефон; 

За клиенти – юр. лица: Три имена на законния представител; две имена на лице за контакт, както и данни относно социално положение: месторабота, длъжност. 

Индивидуализиране на правоотношенията със съответните лица; 

Информационно обезпечаване на дейности, свързани със съществуване, изменение и прекр. на правоотношенията и изготвяне на всички видове документи в тази връзка (договори, приемо-предавателни протоколи, фактури и др.); 

Осъществяване на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на договорните задължения; 

Изпълнение на норм. изисквания на Търговския закон, ЗСч., Закона за корпоративно подоходно облагане и др. 

Сключване или изпълнение на договор /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/;  

Срок: до 5 години от прекратяване на договорното основание; 

Посетители на уебсайта, използващи контактната форма или директно отправящи запитвания до имейл на дружеството; Други лица, отправящи запитвания и иницииращи кореспонденция: 

Физическа идентичност: две или три имена; 

Данни за контакт: телефон или имейл адрес. 

Друга информация, която Вие сте предоставили в своето запитване (която не може да бъде идентифицирана предварително). 

Обработване на запитването и предоставяне на отговор и съдействие във връзка с предмета на кореспонденцията; В определени случаи – уточняване на договорни отношения. 

Преддоговорни отношения   /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД /или  

Легитимен интерес /чл. 6, § 1, буква “е” от ОРЗД1/ 

Срок: До 1 година, освен ако кореспонденцията не касае преддоговорни отношения; 

Сключване и изпълнение на договор с доставчик (на стоки или услуги) 

Доставчици 

При доставчици – физически лица: Три имена, адрес и ЕГН; 

Данни за контакт: имейл и телефон; 

При доставчици – юридически лица: три имена на законния представител на дружеството, две имена на лице за контакт по договора, e-mail и телефон, респ. данни относно социалната му идентичност: месторабота и длъжност; 

Идентични на описаните за клиенти  (ред 1 от таблицата); 

По т. 1-3: Сключване или изпълнение на договор /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/; Срок: до 5 години от прекратяване на договорното основание; 

По т.4 – законово задължение /чл. 6, § 1, буква “в“ от ОРЗД/;  

Срок: съгласно приложимия закон. 

Регистрация и участие в събитие, организирано от/съвместно с ППС; 

Физическа идентичност – име и фамилия; 

Данни за контакт: Имейл адрес; 

Социална идентичност: месторабота. 

1. Индивидуализиране на участника в събитието и администриране на участието; 

2. Изпращане на съобщение за напомняне за предстоящото събитие и свързани с него детайли. 

3. Други дейности, пряко свързани с организирането на събитието и администрирането на участието Ви в него. 

Сключване или изпълнение на договор /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/; Срок: до 5 години от прекратяване на договорното основание; 

Данни за контакт: Имейл адрес. 

 

Предоставяне на информация за бъдещи събития, организирани от Администратора. Легитимен интерес /чл. 6, §1, буква „е“ от ОРЗД/. Срок: 5 години или до възражение; 
Изображение (снимка); Отразяване на събитието; Реклама и популяризиране;  Съгласие /чл. 6, §1, буква „а“ от ОРЗД/; Срок: до оттегляне на съгласието. 
Упражняване на права съгласно Регламента и предприемане на действия при нарушения на сигурността 

Лица, упражняващи правата си, предвидени в Регламента и лица, засегнати от нарушение на сигурността; 

Физическа идентичност: три имена, дата на раждане; 

Изпълнение на нормативно установени задължения съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 

Законово задължение /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/;  

Срок: 5 години от последното предприето действие. 

Лог файлове/системни записи 

Техническа информация: IP адрес, вид браузър, доставчик на интернет услуги 

Администриране на уебсайта, анализ на посещенията и потребителската активност. 

Легитимен интерес /чл. 6, § 1, буква “е” от ОРЗД/ 

Срок: 1 година.  

 

В случай че за конкретен вид документи предвиденият законоустановен срок е по-дълъг от посочения в таблицата по-горе, то администраторът прилага законоустановения срок. Ако желаете да получите информация относно срок за съхранение на конкретен документ, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в настоящата политика координати. 

 

При предоставяне на услуги чрез https://uppsgroup.com, както и в своята дейност извън уебсайта, ние не обработваме лични данни на лица, ненавършили 14-годишна възраст. Услугите, които предоставяме, не са предназначени за лица под тази възраст. В случай че установите подобно обработване, моля да ни информирате незабавно, за да предприемем необходимите действия.  Дружеството не осъществява и не използва технологии за автоматизирано вземане на решения или профилиране. 

 

Б.) Лични данни, получени при използването на бисквитки (cookies) 

 

„Бисквитката” представлява малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Бисквитките се разделят в следните категории: 

строго необходими - сесийни бисквитките (уебсайтът не може да функционира правилно без тях); 

функционални - това са бисквитки, свързани с предпочитания на потребителя за различни опции в сайта, които той е избрал по подразбиране да се показват или не; 

статистичестки/аналитични - това са бисквитките, които позволяват на собственика на сайта да проследява посещаемостта му и други данни, свързани с взаимодействието на потребителите със сайта (информацията е анонимна); 

маркетингови - използват се основно между различни сайтове, за да могат да се показват правилните реклами за конкретния потребител. 

 

На нашия уебсайт използваме следните „бисквитки” във връзка с неговото функциониране: 

Хост Име Вид Описание Срок на съхранение Правно основание 
https://uppsgroup.com  PHPSESSID First Party Cookie – строго необходима Сесийна бисквитка Сесия Легитимен интерес 
https://uppsgroup.com _ga Статистическа Използва се, за да разграничава потребителите. 1 година Съгласие 
https://uppsgroup.com _gid Статистическа Използва се, за да разграничава потребителите. 24 часа Съгласие 
https://uppsgroup.com _ga_<container-id> Статистическа Използва се за запазване на състоянието на сесията. 1 година Съгласие 
https://uppsgroup.com _gac_gb_<container-id>  Статистическа Съдържа информация, свързана с кампания. Ако сте свързали профилите си в Google Анализ и Google Ads, маркерите за преобразуване на уебсайтове на Google Ads ще прочетат тази бисквитка, освен ако не се откажете. 90 дни Съгласие 

Можете да предоставите съгласието си, като  активирате тези от бисквитките, които не са строго необходими за функционирането на уебсайта. 

 

Имайте предвид, че чрез съответна настройка на Вашия браузър можете да изключите някои или всички бисквитки. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.  

 

IV. С КАКВИ ПРАВА РАЗПОЛАГАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ? 

 

 В случай че „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД обработва Вашите данни,  Вие разполагате със следните права: 

 

Право на достъп 

Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с Вас. В случай че обработваме такива данни, ние ще Ви предоставим копие от данните, както и следната информация: 

 

целите на обработването; 

съответните категории лични данни; 

получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; 

когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а когато не е възможно – критериите за определянето му; 

съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; 

правото на жалба до надзорен орган; 

когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; 

съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането (със съответната информация относно използваната логика и значението и предвидените последствия от това обработване). 

 

В случай че в документите, съдържащи лични данни за субекта, се съдържат лични данни на други лица, те ще бъдат заличени по подходящ начин. 

 

Право на коригиране 

Имате право да поискате да коригираме обработваните от нас лични данни, свързани с Вас, в случай че те са неточни. Ако желаете да допълним Вашите лични данни, ще Ви помолим да ни предоставите декларация/заявление, съдържаща/о съответната информация. 

 

След като получим искането Ви, ние ще коригираме/допълним данните в най-кратки срокове.  

 

Право на изтриване (т.нар. право да бъдеш забравен) 

 

Имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, които ще бъдат изтрити, когато е приложимо някое от следните основания: 

 

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и не разполагаме с друго правно основание за обработването им; 

Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

Когато сте възразили срещу обработване, което се осъществява с маркетингови цели, данните биват изтрити. 

личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; 

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или българското право; 

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 

Услуга на информационното общество е каквато и да е услуга нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите. 

 

Дори да установим, че е налице някоя от описаните по-горе хипотези, няма да изтрием личните Ви данни, когато обработването е необходимо за: 

упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или българското право, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия на администратора; 

установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

още две специфични хипотези, изложени в чл. 17, § 3, букви “в” и “г” от Регламента. 

 

Право на ограничаване на обработването 

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато: 

 

Вие оспорвате точността на личните данни. В този случай ограничаването се осъществява за срока, необходим на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД да провери точността на данните; 

Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити; 

„Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

Вие сте възразили срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните интереси на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси. 

 

Администраторът ще информира всяко лице, на което са били разкрити данни, които са били коригирани, изтрити или ограничени, освен в случаите, в които това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В случай че желаете, ще Ви уведомим кои са тези лица. 

 

Право на преносимост  

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да ги прехвърлим на друг администратор по Ваш избор. За да предприемем подобни действия, следва да са налице следните две предпоставки: 

 

обработването да е основано на съгласие или договорно задължение и 

данните да се обработват по автоматизиран начин. 

 

Право на възражение срещу обработването 

 

Имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на: 

 

изпълнение на задача от обществена интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора или  

законен интерес. 

 

Ние ще прекратим обработването на данните Ви веднага, в случай че не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяване, упражняване или защитата на правни претенции. 

 

Когато обработването се извършва за маркетингови цели, ние ще преустановим обработването на данните Ви в момента, в който обработим искането Ви. 

 

Право да оттеглите предоставеното съгласие 

 

Когато обработването на Вашите данни се основава на съгласие, Вие разполагате с право да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време, като ни уведомите за това на посочените контакти.  

 

Как да упражните описаните по-горе права? 

 

Стъпка 1. В случай че желаете да упражните някое от своите права, моля да изтеглите заявлението от ТУК и да попълните необходимата информация. Заявлението е създадено за Ваше улеснение, но не е задължително да го използвате. 

В случай че предпочитате, можете да ни изпратите и искане в свободна форма, като то задължително следва да съдържа следната информация: 

 

трите Ви имена; 

ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (само ако сте ни предоставили такава информация до момента);  

адрес; 

адрес за кореспонденция; 

описание на искането; 

предпочитана форма за получаване на отговор и информация; 

подпис; 

дата на подаване. 

 

Стъпка 2.  Моля да изпратите своето заявление по един от следните начини:  

по имейл до privacy@uppsgroup.com или 

по поща или лично на адрес: гр. София 1784, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 136, вх. 1, ет. 2, ап. 3. 

 

Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него следва да бъде приложено пълномощно. 

 

Стъпка 3. След като разгледаме Вашето заявление, ние ще анализираме неговото съдържание и при необходимост ще Ви поискаме допълнителна информация. Ще получите информация относно обработването му в рамките на едномесечен срок от изпращането му по начина, посочен от Вас като предпочитан за комуникация. 

 

Стъпка 4. В случай че имате нужда от съдействие при попълването на предложения от нас формуляр, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт. Към заявлението (стр. 3) сме подготвили  кратки инструкции за Ваше улеснение: ТУК 

 

Следва да имате предвид, че „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД може да откаже пълно или частично удовлетворяването на някое от описаните по-горе права, когато удовлетворяването им би създало риск за обществения ред и сигурността, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност, други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица или изпълнението по гражданскоправни искове. 

 

Освен описаните по-горе права, Вие разполагате с възможност да:  

 

Да подадете жалба до надзорен орган 

 

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, в случай че смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента или ЗЗЛД. В случай че субектът е с месторабота или обичайно местопребиваване в Република България, както и когато нарушението е извършено в Република България, последният следва да сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в срок до 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 години от извършването му, като подаде жалба по един от начините, описани тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56.  

 

След влизането в сила на Регламента субектите на лични данни могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, когато това е предвидено в Регламента. 

 

Да подадете жалба до компетентния административен съд 

 

Без да се засяга правото Ви на жалба до КЗЛД, описано в т. 1, Вие разполагате с възможност да подадете жалба пред компетентния административен съд, когато смятате, че правата Ви по Регламента/ЗЗЛД са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни. 

 

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди 

 

В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, Вие имате право да получите обезщетение от администратора за нанесените вреди. 

 

V.  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАДЗОРНИЯ ОРГАН 

 

Надзорният орган, компетентен на територията на Република България, е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). 

 

Данни за контакт с КЗЛД: 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518 

 

VI. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ СВЪРЗАНИТЕ С ВАС ЛИЧНИ ДАННИ? 

 

Личните Ви данни се предоставят на: 

компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби или други нормативноустановени задължения; 

 наши партньори, с които имаме сключени договори за предоставяне на различни услуги, вкл. адвокати, лицензирани пощенски оператори и др. (всички установени на територията на Република България). 

 

Всичките ни партньори спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като тези от тях, изпълняващи ролята на обработващи от името на „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, са поели такива ангажименти чрез сключените с нас споразумения за защита на личните данни (в съответствие с чл. 28, §3 от Регламента).   

Личните Ви данни не се предоставят на други лица в рамките на ЕС, нито на трети страни или международни организации.  

 

VII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

 

„Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД обработва свързаните с Вас лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, като полага съществени усилия да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните Ви. За тази цел дружеството прилага подходящи технически и организационни мерки, сред които: 

интегриран TLS сертификат; 

ограничен достъп до администраторския панел на уебсайта; 

поддържане на операционни системи в актуално състояние;  

поддържане на антивирусни програми в актуално състояние; 

други мерки по защита на сградите, помещенията и съоръженията, в които се обработват и съхраняват лични данни, подробно описани във Вътрешните правила на дружеството; 

ограничен достъп на служителите до информационни ресурси съобразно принципа „необходимост да се знае“; 

документирани процедури по обработване на лични данни на физически лица и др. 

 

VIII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

 

Използваме социални мрежи за популяризиране на дейността си и  чрез тях предоставяме информация относно предлаганите от нас услуги. Всяка платформа разполага със собствена политика за поверителност относно обработването на данните Ви, с която препоръчваме да се запознаете. 

 

“Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД поддържа следната страница в LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/power-partner-solutions/?originalSubdomain=bg. Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

 

“Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД поддържа следната страница във Facebook: https://www.facebook.com/people/PPS/100063497194785/ Политика за поверителност: https://www.facebook.com/privacy/policy/  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт. В случай че измененията са съществени и/или материалноправни, в съответствие с Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 на Работна група по член 29 (сега Европейски комитет по защита на данните), приети на 29.11.2017 г., последно преработени на 11.04.2018 г., ще Ви уведомим за тях чрез pop-up (изскачащо) съобщение на уебсайта или чрез имейл на предоставения от Вас електронен адрес (когато разполагаме с такъв). 

Cinque Terre
© 2023 Power Partner Solutions Ltd. All rights reserved.
Cinque Terre Cinque Terre